COMUNICAT

Astăzi, 20 decembrie 2012, a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al SRTv.

La inceputul sedinţei, conducerea SPUSTV a înmânat membrilor Consiliului de Administraţie notificări pentru anularea procesului de selecţie.

Analizând starea de fapt şi existenţa unui număr foarte mare de contestaţii, membrii Consiliului de Administraţie au recomandat Comisiei de contestaţii şi implementatorilor procesului de selecţie în vederea concedierii colective să ţină cont de faptul că rezolvarea pozitivă a unei contestaţii, în sensul creşterii punctajului obţinut şi deci urcarea în clasamentul final, să nu implice eliminarea unui alt salariat.

În acest sens, de fapt în şedinţa de astăzi s-a făcut recomandarea, susţinută şi de sindicat, ca după finalizarea procesului de selecţie şi alcatuirea clasamentului final, organigrama SRTv să fie suplimentată în mod corespunzător.

Consiliul de Administraţie a recomandat Comisiei de contestaţii o procedură de judecare a contestaţiilor depuse.

Criteriile decise de CA sunt:

- premiile şi distincţiile obţinute;

- activitatea din ultimii 5 ani;

- prezenţa la lucru.

De asemenea, conducerea sindicatului şi membrii Consiliului de Administraţie au căzut de acord să se identifice toate cazurile sociale din SRTv. SPUSTV va înainta Consiliului de Administraţie spre analiză cazurile sociale identificate în scopul realizării protecţiei sociale.

PREŞEDINTE

Dragoş Bocanaciu

    Către: Consiliul de Administraţie al SRTV

    Comisia de Contestaţii

Vă atragem atenţia asupra urmatoărelor aspecte, cel puţin bizare, ale rezultatelor procesului de selecţie (afişate în data de 11.12.2012):

1. Toţi salariaţii de pe Car1 au notele cele mai mici dintre toţi salariaţii de la serviciul Care de reportaj;

2. toţi operatorii de la Direcţia Ştiri au notele cele mai mici dintre operatorii angajaţi în TVR;

3. aproape toţi realizatorii, redactorii si reporterii de la emisiunile de religie au note foarte mici;

4. foarte mulţi dintre salariaţii angajaţi in ultimii doi ani care nu au avut nici măcar încarcare medie au obţinut punctaj superior celor cu vechime mai mare in SRTv şi care au putut să facă dovada unei activitaţi constante şi de bună calitate (nu ne legăm de criteriul vechime ci de criteriul calitate şi activitate).

Privind lucrurile din aceste perspective putem trage cateva concluzii:

1. transmisiile Car1 au fost dezastruoase pentru că niciun salariat nu ştie ce are de făcut;

2. imaginile la emisiunile de ştiri au fost de cea mai proastă calitate sau au lipsit cu desăvarsire;

3. emisiunile de religie au crescut calitativ în ultimii ani în urma angajării noilor veniţi.

Cum niciuna dintre variantele de mai sus nu este credibilă, vă atragem atenţia că rezultatele, cel puţin la categoriile personale mai sus menţionate, sunt subiective şi lipsite de relevanţă.

Prin urmare, vă solicităm să ne comunicaţi criteriile unitare care au stat la baza acordării punctajului atât pentru memoriile de activitate cât şi pentru interviu, criterii care, în opinia noastră, ar fi trebuit aduse la cunoştinţa salariaţilor şi a membrilor comisiilor de selecţie înaintea demarării procedurilor.

Cum este evident că aceste criterii nu numai că nu au existat, dar nici măcar nu au cum sa fie stabilite, vă solicitam insistent să anulaţi acest proces de selecţie care este vădit viciat de interese personale şi de grup.

    Către Consiliul de Administraţie al SRTV

Subscrisul SINDICATUL PENTRU UNITATEA SALARIATILOR TV cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191 reprezentat de preşedinte DRAGOŞ BOCANACIU, vă aducem la cunoştinţă urmatoarele:

1. Conform înţelegerii stabilite la data de 24.09.2012 în cadrul consultărilor cu sindicatul reprezentativ privind metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective, părţile au stabilit de comun acord ca din componenţa comisiilor de selecţie să nu facă parte strict urmatoarele categorii de salariaţi:

- director direcţie

- director departament

- redactor şef

2. Din analiza componenţei comisiilor de selecţie care au efectuat selecţia/evaluarea salariaţilor SRTV în vederea concedierilor colective, am constatat că urmatoarele persoane desemnate să facă parte din aceste comisii, se încadrează în cele trei categorii anterior enunţate, respectiv:

- Ruxandra Ţuchel avand funcţia de redactor şef

- Mihnea Ionescu având funcţia de director departament

- Claudiu Lucaci având funcţia de director direcţie

- Romeo Couti – director departament

- Cristian Tabară – director departament

- Aurelia Popescu – director departament

- Horia Romanescu – director directie

- Alin Gelmarean – redactor şef

- Vasile Arhire – director departament

- Răzvan Bucuroiu – director departament

- Lucian Ionica – director departament

- Cosmin Jitariuc – redactor sef

- Anca Oltean – director departament

- Elena Alb – director departament

- Horia Cazan – director directie

3. Se constată ca urmare a procesului de selecţie/evaluare sunt înregistrate un număr extrem de mare de contestaţii (peste 800) cu privire la imparţialitatea, corectitudinea şi legalitatea acestuia.

4. Constatăm că în conţinutul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei salariaţilor, aprobat prin HCA nr.121/2012, în baza căruia s-a procedat la selecţia salariaţilor şi au fost înfiinţate comisiile de selecţie/evaluare, există inserate prevederi care, pe de o parte incalcă dispoziţiile Codului Muncii şi a Contractului Colectiv de Muncă în vigoare în materia concedierilor colective, iar pe de altă parte exced scopul si motivul pentru care acesta s-a emis.

Faţă de cele mai sus arătate, subscrisul SINDICATUL PENTRU UNITATEA SALARIAŢILOR TV, în calitate de organizaţie sindicală reprezentativă, consideră că procesul de selecţie/evaluare este viciat, existând serioase motive de imparţialitate, corectitudine şi nelegalitate, atât asupra procedurilor, cât şi asupra condiţiilor de desfăşurare a acestuia.

Având în vedere aceste aspecte, vă solicităm anularea întregului proces de selecţie/evaluare efectuat până în prezent şi stabilirea de comun acord atât a procedurilor, cât şi a condiţiilor de evaluare/selecţie a salariaţilor în procesul de concedieri colective iniţiat.

PREZENTA CONSTITUIE PROCEDURĂ PREALABILĂ

SINDICATUL PENTRU UNITATEA SALARIATILOR TV

Prin Preşedinte,

Dragoş Bocanaciu

    Stimati colegi,

Vă informăm că am renunţat la serviciile de asistenţă juridică oferite de domnul avocat Radu Gheorghe Danuţ.

Această decizie nu a fost uşor de luat.

În primul rând nu dorim să se creadă că am renunţat la serviciile domniei sale din cauza pierderii anumitor procese.

În perioada în care am fost puternic implicaţi în acest mediu “juridic”, am aflat că niciodată un avocat nu va fi judecat sau contestat din cauza pierderii unui proces, pentru că întotdeauna când se porneşte o acţiune în instanţă nu se ştie care va fi rezultatul şi nu avocatul poate fi considerat vinovat sau mai puţin bun dacă pierde un proces.

În al doilea rând, chiar dacă nu am dorit să facem publice problemele apărute în relaţiile cu domnul avocat, pentru că am sperat că poate au fost numai nişte incidente răzleţe, subliniem că lipsa comunicării şi închiderea unor căi importante de comunicare client avocat au provocat o ruptură evidentă în relaţiile noastre. Ca un exemplu, am fost nevoiţi să ne cerem ultimativ, în scris, dreptul de a fi informaţi.

Totodată am observat că în ultima perioadă, prin acţiunile şi luările de poziţie ale domniei sale, domnul avocat a incălcat grav, faţă de noi, clientul domniei sale, codul deontologic al avocatului, care precizează:

Art. 144 (3) Constituie atingere a independenţei avocatului şi, ca atare, trebuie evitate şi înlăturate de către avocat, prin orice mijloace legale:

(b) prestarea de activitaţi avocaţiale în scopul de a se face plăcut clienţilor, magistraţilor sau publicului

Art. 115. Avocatul trebuie să depună toată diligenţa pentru apărarea libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clientului.

Art. 116 …. Avocatul işi informează clientul cu privire la evoluţia cazului ce i-a fost încredinţat.

Art. 118 Avocatul este confidentul clientului în legatură cu cazul incredinţat. Confidenţialitatea şi secretul profesional garantează încrederea în avocat şi constituie obligaţii fundamentale ale avocatului

Art. 145 (1) Avocatul are obligaţia să informeze rezonabil clientul în legatură cu situaţia curentă a asistenţei şi reprezentării şi de a raspunde cu promptitudine oricaror solicitări de informare din partea clientului.

(3)…. În cazul în care clientul este o persoană juridică, obligaţia avocatului este de a informa exclusiv reprezentanţii legali sau persoanele expres desemnate în contract în acest scop.

Art. 216 Avocatul este obligat să studieze temeinic cauzele ce i-au fost incredinţate, să se prezinte la fiecare termen stabilit de instanţele de judecată, de organele de urmarire penală sau de alte instituţii şi să manifeste conştinciozitate şi probitate pentru indeplinirea mandatului încredinţat

Art. 134 (2) Avocatul se va abţine ca intenţionat:

b) să prejudicieze un client pe durata relaţiilor profesionale.

Vă informăm că în data de 19 dec 2012, a avut loc la sediul Confederatiei Meridian o întalnire între conducerea confederaţiei şi membri ai Bex al SPUSTV, întalnire în cadrul careia s-a analizat şi discutat situaţia proceselor intentate administraţiei şi s-a stabilit strategia acţiunilor SPUSTV:

- referitor la dosarul nr. 8248/2012 (suspendarea executării HCA nr.121/29.10.2012), Curtea a respins acţiunea ca inadmisibilă, pe motiv că plângerea prealabilă făcută de avocat nu a îmbrăcat forma prevazută de lege, în sensul că plangerea prealabilă trebuia să conţină motivele concrete pe care se bazează plangerea.

Această situaţie poate aparea doar ca urmare a unei regretabile erori sau incompetenţe a avocatului, motiv în plus faţă de cele prezentate mai sus pentru a apela la serviciile unui alt avocat;

- vom fi reprezentaţi în instanţă şi ne va asigura asistenţa juridică necesară domnul avocat Bogdan Iordache;

- se vor continua procesele pe rol;

- se vor iniţia noi acţiuni în justiţie.

Informaţii suplimentare puteţi primi la sediul SPUSTV

BIROUL EXECUTIV