CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal

Dosar nr.8248/2/2012

Domnule Preşedinte,

Subscrisul SINDICATUL PENTRU UNITATEA SALARIAŢILOR DIN SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi Nr.191, Sector 1 reprezentat de Preşedinte Dragoş Bocanaciu, formulăm prezentele

CONCLUZII SCRISE

prin care, în temeiul art.14 din Legea nr.554/2004, vă solicităm suspendarea executării Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 121/29.10.2012 emisă de pârâta SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE şi implicit a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei salariaţilor ca act subsidiar hotărârii CA atacate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.110/28.08.2012, până la soluţionarea în fond a cererii de anulare a acestora.

Faţă de motivele pe care le-am arătat prin cererea introductivă de suspendare a Hotărârii Consililui de Administraţie nr.121.29.10.2012 emisă de pârâta SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, învederăm instanţei de judecată şi următoarele aspecte:

1.Este o hotărâre care încalcă dispoziţii legale în vigoare fiind lovită de nulitate absolută, fapt care are ca efect imediat O RESTRUCTURARE ILEGALĂ ŞI DISPONIBILIZĂRI ILEGALE a salariaţilor SRTv. Sub acest aspect, precizăm că urmarea iminentă aplicării unui astfel de act reclamat ca fiind ILEGAL constă în:

-prejudiciul material imediat adus salariaţilor SRTv, respectiv lipsirea in mod ilegal şi în întregime de atât de drepturile salariale cât şi de celelate drepturi stabilite şi cuvenite conform contractului individual de muncă şi legislaţiei muncii în vigoare;

-prejudiciul material şi de imagine adus unei instituţii publice aflate sub autoritatea Parlamentului României, ca urmare a contestaţiilor ce vor fi formulate de salariaţii concediaţi în baza unei hotărâri cu privire la nelegalitatea deciziilor luate de aceasta.

2.Este o hotărâre dată în fraudarea legii. In fapt, hotărâre asupra cărei executari solicităm suspendarea, pune în aplicare deciziile Consiliului de Administraţie luate prin Hotarârea Consiliului de Administraţie nr.110/28.08.2012. Precizăm ca urmare a deciziei Curtii Constitionale Nr.783/26.09.2012, desemnarea Consililui de Administraţiei al SRTv care a emis Hotararea Consililui de Administraţie nr.110/28.08.2012, a fost declarată de Curtea Constituţională a României ca fiind neconstituţională.

Aşadar, dupa cum se poate constata, în temeiul art.147 alin. 1 din Constituţia României, efectele hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie al SRTv declarat ca fiind desemnat cu încălcarea dispoziţiilor Constituţiei, încetează de drept.

În concluzie, Hotărârea Consiliului de Administraţie al SRTv nr.110/28.08.2012 este emisă de un Consiliu de Administraţie NELEGITIM şi, în consecinţă, hotărârile adoptate de aceasta sunt NELEGALE.

Prin urmare, hotărârea Consiliului de Adminstraţie al SRTv nr 121/29.10.2012 a cărei suspendare o solicităm, procedează la punerea în aplicare a unei hotărâri NELEGALE emise de un Consiliu de Administraţie al SRTv declarat de Curtea Constituţională a României ca fiind desemnat cu încălcarea dispoziţiilor Constituţiei României.

Mai mult decât atât, considerăm că prin hotărârea de selecţie a salariaţilor adoptată de Consiliul de Administraţie al SRTv declarat de Curtea Constituţională a României ca fiind desemnat cu incălcarea dispoziţiilor Constituţiei României, urmăreşte în fapt să ELUDEZE atât convenţiile încheiate cu salariaţii prin Contractul Individual de Muncă şi prin Contractul colectiv de muncă cu privire la efectuarea restructurărilor şi disponibilizărilor, cât şi dispoziţiile legii nr.53/2003 - Codul Muncii în aceeaşi materie.

Sub acest aspect, apreciem ca procedura de selecţie a salariaţilor stabilită prin hotărârea a cărei suspendare o solicităm, SE CONSTITUIE INTR-O FORMĂ INVENTATĂ DE UN CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE NELEGITIM, DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII A UNOR SALARIAŢI DEJA ÎNCADRAŢI CU CONTRACT DE MUNCĂ ÎN CADRUL SRTV ŞI DE CONCEDIERE A CELOR NESELECTAŢI, fapt care contravine flagrant atât convenţiilor de muncă DEJA stabilite de părţi, cât şi legislaţiei muncii cu privire la evaluare, restructurare şi disponibilizare a salariaţilor.

Faţă de cele mai sus arătate, considerăm că prin procedura de selecţie a salariaţilor care se vrea a se pune în executare de conducerea SRTV, se urmăreşte în fapt introducerea unui drept al angajatorului de a stabili criterii de selecţie şi concediere după bunul lui plac şi care în fapt să nu poată fi supuse rigorilor legislaţiei muncii.

Pentru aceste motive solicităm suspendarea hotărârii Consiliului de Administraţie al SRTv nr.121/29.10.2012 până la soluţionarea cererii de anulare a acesteia.

Sindicatul Pentru Unitatea Salariaţilor TV

prin Preşedinte,

Dragoş Bocanaciu

  • Puteti citi in original "Dosar CAB - concluzii scrise"
  •