CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SRTV ÎN ATENŢIA DOMNULUI CLAUDIU SĂFTOIU, PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL

OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA PLANUL DE REDRESARE ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE AVIZAT ÎN ŞEDINŢA COMITETULUI DIRECTOR DIN 25.08.2012

1. Cu privire la “schema organizatorică propusă”.

Se propune noua organigramă a S.R.Tv., având menţionate un număr de posturi pentru structurile noi, însă fără a fi detaliate ca număr de posturi pe substructuri, cu excepţia compartimentelor din subordinea PDG şi a canalelor. Nu sunt evidenţiate categoriile de funcţii şi nici numărul de locuri de muncă rămase pentru fiecare funcţie în parte. Nu se regăsesc în „planul de măsuri” în cadrul schemei organizaţionale funcţiile de redactor, reporter, realizator. Acestea par a fi inlocuite cu cele de jurnalist, etc. (menţionalte doar la canale) însă nu se cunoaşte cine le va ocupa şi nici prin ce procedură, dacă se desfiinţează funcţiile de reporter, redactor, realizator la nivel de S.R.Tv. sau nu (pentru Direcţia Ştiri şi Departamentul Sport, de pildă, nu cunoaştem denumirile funcţiilor membrilor corpului editorial. În aceeaşi logică, este posibil ca şi alte compartimente şi structuri pentru care nu sunt oferite detalieri să fi fost reconfigurate în privinţa componenţei şi denumirii funcţiilor. Este necesar ca aceste aspecte şi propunerile de implementare să fie cunoscute de către Consiliul de Administraţie şi de către Sindicatul reprezentativ înaintea aprobării oricărui plan de restructurare, asemenea elemente fiind, în fapt, intrinseci unui asemenea plan.

2. Sub „schema organizaţională propusă”, la capitolul „Măsuri”, lit. a), se arată că urmează: „... detalierea schemei organizatorice şi adaptarea evidenţei fincţiilor (până la data de 31 august 2012, şi aprobarea acestora prin OPDG, cu informarea prealabilă a Comitetului Director şi Consiliului de Administraţie). Astfel, se propune ca restructurarea de personal în S.R.Tv. – astfel se traduce „detalierea schemei organizatorice şi adaptarea evidenţei funcţiilor” - să se realizeze prin Ordin al Preşedintelui Director General şi nu prin Hotarâre a Consiliului de Administraţie al S.R.Tv., care va fi doar „informat”. Atragem atenţia că, astfel, se încalcă normele legale care statuează că singurul organ de conducere al S.R.Tv. care are competenţe pentru adoptarea măsurilor de restructurare este Consiliul de Administraţie.

Art. 27 lit. b), Legea nr.41/1994) : „...Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii (...) aprobă structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurările economice şi de personal necesare pentru funcţionarea eficientă a societăţii”. Tot Legea nr.41/1994, arată, la art. 28, lit. b), că directorul general „...dispune, controlează şi răspunde de executarea hotărârilor consiliului de administraţie”. Astfel, este evident că mecanismul instituit de legea privind organizarea şi funcţionarea S.R.Tv. pentru aprobarea structurii organizatorice a societăţii precum şi pentru restructurările economice şi de personal este următoarea:

• Adoptarea acestora prin hotărâre a consiliului de administraţie

• Executarea întocmai a măsurilor dispuse prin hotărârea Consiliului de Administraţie de către Directorul General

Aşadar, prin Ordin al Preşedintelui-Director General nu se poate adopta, în această materie, nicio măsură care nu a fost în prealabil aprobată de Consiliul de Administraţie. Simpla informare a Consiliului – aşa cum se propune în planul de măsuri - nu valorează aprobare şi constituie încălcare a dispoziţiilor citate din Legea nr.41/1994.

În completarea şi susţinerea prevederilor menţionate din Legea nr.41/1994 sunt cele ale O.U.G. nr.33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune, care impune, la art. 1, că „obligaţia de a aproba un program de redresare economică” revine Consiliului de Administraţie al S.R.Tv., fără a partaja în vreun fel această sarcină legală cu Preşedintele-Director General. Aprobarea planului de redresare economică înseamnă şi adoptarea tuturor componentelor, precum şi a consecinţelor acestuia, inclusiv a restructurărilor de personal de către C.A. al S..R.Tv. Aceasta cu atât mai mult cu cât întreaga răspundere pentru adoptarea programului de redresare economică revine, în solidar membrilor Consiliului, fără a se statua vreo răspundere suplimentară sau aparte pentru acela dintre membri care are calitatea de Preşedinte Director General: „...Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune răspund, în condiţiile legii, civil, penal sau administrativ pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă” (articol unic, alin.4, O.U.G. nr. 33/2012).

3. Neconcordanţe Constatăm că documentul supus spre aprobarea Consiliului de Administraţie al S.R.Tv în şedinţa din 28 august 2012 este intitulat Programul de redresare economică a S.R.Tv, denumire pe care a avut-o şi documentul deja aprobat prin H.C.A 106 din 10 august 2012, deşi între cele două documente există diferenţe notabile. În primul rând, schema organizaţională propusă la pagina 4 din documentul încă neaprobat diferă de cea inclusă la pagina 53 din documentul deja aprobat prin H.C.A 106 din 2012.

Astfel, denumirile structurilor sunt diferite cu consecinţe în special de fond, dar şi de formă. Totodată au fost modificate în noua schemă propusă unele nivele de autoritate, astfel încât există confuzie în legătură cu fluxurile şi funcţionarea organizaţională şi de producţie a S.R.Tv. Constatăm că, dacă în schema organizaţională aprobată prin H.C.A. 106/ 2012 compartimentele ce compuneau anumite structuri erau menţionate detaliat, de această dată, deşi s-a modificat denumirea acestor structuri, nu mai sunt prevăzute acele compartimente şi, deci, nu este clar în ce fel se propune a fi realizată reorganizarea. Cu privire la canale, de această dată s-a realizat o încercare de detaliere a funcţiilor ce vor intra în componenţa acestora. Nici de această dată nu se explică mecanismul de funcţionare şi nu se regăsesc anumite profesii din nomenclatorul ocupaţional.

Noua propunere de schemă organizaţională include şi numărul de posturi alocat fiecărei structuri, fără a explica algoritmul alocării acestora, logica după care au fost atribuite, numărul de posturi alocat compartimentelor şi, mai ales, nu există nicio referire la categoriile de funcţii rămase în schema de personal şi la numărul de posturi aferent fiecărei categorii de funcţii.

Nu înţelegem cum s-a putut stabili un număr fix de posturi per structură, fără a se lua în considerare criteriile prevăzute de Contractul colectiv de muncă şi de legislaţia în vigoare pentru concedierile colective. Astfel cum este cunoscut, există categorii de persoane protejate aflându-se în situaţii pentru care nu se poate aplica concedierea (exemplu: concediu îngrijire copil, incapacitate temporară de muncă, durata concediului de maternitate, ş.a).

În aceste condiţii, stabilirea arbitrară a unui număr de posturi per structură a ignorat criteriile de protecţie socială prevăzute în Contractul de Muncă în vigoare, şi, pe cale de consecinţă, solicităm Patronatului să ne pună la dispoziţie toate datele referitoare la salariaţii care se află într-una din situaţiile prevăzute de Art. 44 din C.C.M., precum şi a celor care se află în alte situaţii pentru care nu se poate aplica concedierea conform legislaţiei în vigoare.

Totodată solicităm punerea la dispoziţie a schemei de personal complete care a fost avută în vedere pentru înscrierea în schema organizaţională propusă a numărului de posturi pentru fiecare structură în parte, cu argumentarea aferentă a necesităţii menţinerii unor funcţiuni şi a renunţării la altele. Este necesară prezentarea acestor informaţii şi Consiliului de Administraţie al S.R.Tv care este, aşa cum am arătat, singurul organ de conducere al instituţiei care are competenţa legală să decidă asupra restructurărilor de personal necesare pentru funcţionarea eficientă a societăţii (Art. 27 lit. b), Legea nr.41/1994).

Credem că ceea ce se propune Consiliului de Administraţie spre aprobare este un Plan de măsuri structurat invers decât o impun condiţiile legale. Se porneşte de la un număr de posturi, încercându-se ca abia ulterior să se respecte criteriile de disponibilizare şi cele de protecţie socială ale salariaţilor. În mod evident, trebuie pornit de la identificarea situaţiilor pentru care se va face aplicarea dispoziţiilor de protecţie socială, se vor urmări apoi criteriile de departajare pentru disponibilizare, se va avea apoi în vedere asigurarea cu personal pentru buna funcţionare a structurilor prevăzute în schema organizaţională şi, abia la final, se va stabili numărul de posturi rămase.

Examinarea altor prevederi aflate în planul de măsuri scoate la iveală proiecte care în cel mai bun caz pot fi considerate nerealiste, de exemplu se propune: „Furnizarea de servicii de contabilitate pentru aceste firme ale foştilor angajaţi, astfel încât acestora să le fie mai accesibilă tranziţia de la relaţii de muncă pe contract la relaţii comerciale cu TVR”. Atragem atenţia că această prevedere în Planul de măsuri intră în contradicţie cu normele legale în vigoare, având în vedere că obiectul de activitate al S.R.Tv este determinat expres şi limitativ prin Art.15 din Legea 41/1994, literele a – o, unde „ furnizarea de servicii de contabilitate” pentru terţi nu este prevăzută şi, prin urmare, efectuarea unei asemenea activităţi de S.R.Tv ar fi ilegală.

La capitolul „Alte măsuri”, litera c, Planul de măsuri continuă cu enunţarea unor deziderate pentru managementul forţei de muncă externă, precum: „normarea inteligentă a muncii de televiziune pe toate palierele ei” ,” implementarea unui sistem informatic de HR”, „analizarea şi simplificarea procedurilor de HR şi altele asemenea”, niciunul dintre aceste deziderate nu este trasat în termeni concreţi, măcar în linii generale, astfel încât prin aprobarea acestui alineat referitor la managementul forţei de muncă externă Consiliul de Administraţie va acord un cec în alb pentru noi cheltuieli viitoare ale S.R.Tv, fără a se dimensiona volumul de personal din exterior ce va fi atras, plafonul maxim al sumelor ce vor fi cheltuite cu acesta, situaţiile exprese în care este permisă angajarea de personal din exterior. Tot la capitolul „Alte măsuri”, litera d, regăsim transpuse în planul de măsuri simple enunţuri generale preluate parcă dintr-un manual de management. Aceasta în timp ce documentul nu cuprinde nicio referire concretă la managementul organizaţional propus pentru S.R.Tv, respectiv: locul şi rolul fiecărei noi structuri în organigramă, atribuţiile şi sarcinile acestora, fluxurile instituţionale şi de producţie.

Preşedinte,

Dragoş Bocanaciu

Varianta pentru printare o puteti accesa aici .

Varianta autentificată conformă aici .