STATUTUL SINDICATULUI PENTRU UNITATEA SALARIATILOR TV

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV este o organizaţie cu personalitate juridică, constituit în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor membrilor săi în conformitate cu legislaţia naţională, cu pactele, tratatele şi convenţiile la care este parte România, cu contractele colective de muncă, pentru promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive.

Art. 2 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV este constituit pe durată nelimitată pe baza liberului consimţământ al membrilor săi.

Art. 3 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV este o organizaţie independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice, de alte instituţii, de patronat.

Art. 4 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV are sediul în incinta Societăţii Române de Televiziune, din Calea Dorobanţilor, nr. 191, Sectorul 1, municipiul Bucureşti.

Art. 5 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV se regăseşte atât în textul Statutului, cât şi în documentele referitoare la persoana sa juridică şi cu următoarea denumire abreviată: S.P.U.S.TV.

CAPITOLUL II

CALITATEA DE MEMBRU, DREPTURI ŞI OBLIGATII

Art. 6 (1) – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV este constituit cu membrii de sindicat încadraţi în muncă la Societatea Română de Televiziune. (2) – Pot fi membri ai Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV persoane încadrate în muncă în domeniul de activitate audiovizuală, inclusiv al telviziunii prin cablu, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, indiferent daca-şi desfăşoară activitatea la agajatori diferiţi.

Art. 7 – Calitatea de membru al S.P.U.S.TV. se obţine pe baza adeziunii la această organizaţie prin care se angajează să respecte prevederile statutare.

Art. 8 – Membrii Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV nu pot face parte, în acelaşi timp, dintr-o altă organizaţie sindicală.

Art. 9 (1) – Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu, din S.P.U.S.TV. (2) – În temeiul alin. (1) îşi pot păstra, la cerere, calitatea de membru al sindicatului persoanele pensionate din domeniul de activitatea audiovizuală, sau din activitatea sindicală a organizaţiei.

Art. 10 – Calitatea de membru al S.P.U.S.TV. poate înceta pentru nerespectarea prevederilor statutare, la voinţa acestuia, fără a avea obligaţia de a se justifica în acest scop, la data ieşirii la pensie pentru limită de vârstă, cât şi în cazul în care cu bună ştiinţă nu-şi plăteşte cotizaţia sindicală sau nu consimte să-şi achite cotizaţia restantă până la sfârşitul anului.

Art. 11 – La încetarea calităţii de membru al S.P.U.S.TV., persoana în cauză nu poate pretinde să i se restituie cotizaţia sindicală sau bunurile donate organizaţiei.

Art. 12 – Membrii Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV au următoarele drepturi: a. să participe la adunările generale ordinare sau extraordinare pentru dezbaterea şi soluţionarea activităţii profesionale, sociale şi sindicale, pentru alegerea organelor de conducere şi control ale sindicatului; b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale sindicatului; c. să fie informaţi permanent asupra deciziilor şi hotărârilor organelor de conducere şi control ale sindicatului; d. să ceară şi să participe la dezbaterea sau la luarea unor măsuri cu privire la activitatea lor; e. să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea sindicatului pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor lor; f. să beneficieze de ajutoare materiale în cazurile impuse de starea sănătăţii sau de alte situaţii de excepţie;

Art. 13 – Membrii Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV au următoarele obligaţii: a. să cunoască şi să respecte prevederile statutare; b. să participe la îndeplinirea deciziilor şi hotărârilor organelor de conducere şi control ale sindicatului; c. să participe în mod solidar la acţiunile întreprinse de conducerea sindicatului. În cazul neparticipării la acţiunile conducerii sindicatului, mambru de sindicat este obligat să se abţină de la orice demers care ar leza scopul şi interesul acţiunilor; d. să-şi aducă contribuţia la cultivarea şi dezvoltarea relaţiilor interpersonale în rândul membrilor de sindicat, al tuturor salariaţilor; e. să plătească lunar cotizaţia sindicală; f. să-şi aducă contribuţia la întărirea prestigiului şi a autorităţii sindicatului.

CAPITOLUL III OBIECTIVUL ACTIVITATII

Art. 14 – In activitatea sa, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV are următoarele atribuţii prinicpale: a. asigurarea unităţii şi forţei de acţiune a sindicatului pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale membrilor săi, fără deosebire de sex, rasă, culoare, origine etnică sau confesiune religioasă; b. respectarea, apărarea şi promovarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale şi sportive ale membrilor săi, a egalităţii acestora în drepturi; c. apărarea drepturilor fundamentale oferite de calitatea de salariat privind: dreptul la muncă, la exercitarea profesiei, la salarizare în funcţie de pregătirea profesională şi de evoluţia preţurilor, la protecţie şi igienă a muncii, la asistenţă medicală gratuită, la concediul de odihnă plătit, la ajutor de şomaj, la alte forme de asistenţă şi protecţie socială prevăzute de Constituţie, de legislaţia muncii, de alte legi, de contractele colective de muncă; d. negocierea, încheierea, derularea şi încetarea contractelor colective de muncă; e. participarea la elaborarea şi aplicarea regulamentelor de ordine interioară a altor norme interne care vizează activitatea membrilor de sindicat în calitatea lor de salariaţi; f. adresarea către autorităţile publice competente, conform art. 73 din Constituţie, cu propuneri de legiferare în domenii de interes sindical; g. reprezentarea şi apărarea membrilor de sindicat în faţa conducerilor administrative şi/sau patronale, instanţelor judecătoreşti, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului pentru rezolvarea litigiilor de muncă; h. conlucrarea, fără implicare politică, cu toate organizaţiile şi organismele interne şi internaţionale care luptă pentru înfăptuirea aspiraţiilor de libertate, egalitatea şi dreptate socială. i. orice alte acţiuni şi iniţiative solicitate de necesităţile reale ale membrilor săi, în conformitate cu legea.

CAPITOLUL IV MIJLOACE DE ACTIUNE

Art. 15 (1) – În vederea realizării scopului pentru care este constituit, a prevederilor statutare, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV foloseşte, în raporturile cu patronatul, cu organele puterii de stat centrale sau locale, cu Parlamentul, mijloacele specifice muncii sindicale cum ar fi: negocierea, procedurile de soluţionare a litigiilor şi conflictelor de muncă prin mediere, conciliere, arbitraj, petiţia, protestul, mitingul, greva. (2) – Trecerea la forma de protest prin grevă se hotărăşte pe baza acordului majorităţii membrilor sindicatului, confirmată prin vot secret sau prin semnătură.

Art. 16 – În exercitarea atribuţiilor sale, S.P.U.S.TV. îşi asumă dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv acţiunea în justiţie în numele membrilor săi, la cereera acestora.

Art. 17 – În cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor politice, economice, sociale şi, în mod deosebit, a celor sindicale, S.P.U.S.TV. are dreptul de a sesiza organele şi organizaţiile sindicale interne şi internaţionale, orice alte organisme cu care statul român a încheiat sau a aderat la convenţiile internaţionale.

Art. 18 – În toate acţiunile sale, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV respectă prevederile constituţionale, legislaţia în vigoare, reglementările care fac obiectul Codului Muncii.

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ALTE DREPTURI SINDICALE

Art. 19 (1) – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV este constituit pe următoarele structuri organizatorice: a. colective sindicale formate cu membri din rândul salariaţilor organizaţi pe structurile administrative ale unităţii în care îşi are sediul sindicatul; b. filiale sindicale formate cu membrii din rândul salariaţilor de la studiourile TVR/TV teritoriale. (2) – Filialele sindicale de la studiourile TVR/TV teritoriale se constituie cu personalitate juridică în conformitate cu prevederile prezentului statut şi cu Hotărârea Judecătorească privind constituirea, organizaera şi funcţionarea Sindicatului pentru Unitatea Salariţilor TV. (3) – Filialele sindicale se indetifică persoană juridică sub denumirea “SINDICATUL PENTRU UNITATEA SALARIATILOR TV-FILIALA SINDICALA DE LA STUDIOUL TVR/TV …” (Punctele de suspensie vor fi înlocuite cu localitatea de reşedinţă a studioului TVR/TV teritorial; (4) – Filialele sindicale ale studiourilor TVR/TV teritoriale au autonomie privind: a. gestionarea patrimoniului sindical, în conformitate cu prevederile statutare; b. gestionarea cotizaţiilor sindicale astfel: *80% din încasări se constituie ca fond propriu al filialelor sindicale; *20% din încasări se depun în contul S.P.U.S.TV.; c. efectuarea, conform legii şi prevederilor statutare, a încasărilor şi cheltuielilor pe baza unei evidenţe contabile şi a unui cont propriu bancar sau CEC; d. filialele sindicale au ştampilă, siglă şi sigiliu propriu, ce vor fi utilizate în relaţiile şi raporturile de muncă cu patronatul, cu autorităţile publice şi judecătoreşti, cu alte instituţii pe plan local. (5) – Pentru obiective ce privesc activitatea şi interesele specifice filialelor sindicale şi colectivelor sindicale, acestea decid cu majoritatea simplă în condiţiile întrunirii a 2/3 din numărul membrilor de sindicat. În situaţia neîndeplinirii prezenţei statutare, membrii filialelor şi colectivelor sindicale se vor întruni în următoarele 15 zile, fiind necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor de sindicat. (6) – Filialele sindicale din structurile TVR/TV teritoriale, cât şi colectivele sindicale au dreptul să propună Adunării generale a sindicatului, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor lor, modificări ale statutului şi măsuri ce urmează să fie luate pentru buna funcţionare a sindicatului. (7) – Colectivele şi filialele sindicale au următoarele organe de conducere: a). Adunare generală b). Comitet de conducere compus dintr-un număr de membri în conformitate cu art. 42 alin. (1) c). Lider, vicelider sindical. (8). Adunarea generală a colectivelor şi filialelor sindicale este convocată de Comitetul de conducere sau de liderul acestora cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a lucrărilor în şedinţa ordinară, ce are loc o dată la 4 ani şi cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea datei de începere a lucrărilor în şedinţa extraordinară, ce are loc ori de câte ori este cazul.

Art. 20 (1) – Având ca obiectiv principal îmbunăţăţirea condiţiilor de trai şi a stării de sănătate a membrilor săi, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV este organizat şi funcţionează în structura sa cu unităţi economice, sociale, culturale şi comerciale, ca proprietate obştească, constituite pe baza unui statut propriu de organizare şi funcţionare, potrivit Legii nr. 54/24.01.2003. (2) – Statutul de organizare şi funcţionare a unităţilor economice, sociale, culturale şi comerciale, potrivit art. 25 din Legea nr. 54/24.01.2003 şi a Legii nr. 31/17.11.1990, face parte ca anexă la Statutul Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV. Art.21 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV are dreptul, în conformitate cu respectarea legii, de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi propune programe proprii de acţiune, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, de a-şi alege liber reprezentanţii. Art. 22 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV are dreptul de a colabora şi de a stabili relaţii cu organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale, de a se asocia în federaţii, uniuni teritoriale şi confederaţii sindicale. Art. 23 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV are dreptul de a se retrage din organizaţiile sindicale cu care se asociază în federaţie, uniune teritorială sau confederaţie sindicală, în cazul în care acestea nu-i respectă statutul propriu, îi îngrădesc dreptul la autonomie şi independenţă, nu-i acordă sprijinul solicitat în desfăşurarea activităţii sindicale.

CAPITOLUL VI

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL

Art. 24 – Organele de conducere ale S.P.U.S.TV. sunt următoarele: a. Adunarea generală; b. Consiliul Director; c. Biroul Executiv al Consiliului Director; d. Preşedintele.

Art. 25 – Organele de conducere ale S.P.U.S.TV. sunt responsabile de îndeplinirea prevederilor statutului conform competenţelor cu care sunt investite.

Art. 26 (1) – Adunarea generală este organul superior de conducere al S.P.U.S.TV. care se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 4 ani şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. (2) – Adunarea generală în şedinţă ordinară/extraordinară este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor mandataţi de colectivele şi filialele sindicale conform unei norme de reprezentare hotărâtă de Consiliul Director al Sindicatului. În situaţia nerealizării prezenţei statutare, Adunarea generală în şedinţă ordinară se va întruni în următoarele 15 zile calendaristice, fiind necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor mandataţi de colectivele şi filialele sindicale, iar în cazul şedinţei extraordinare în următoarele 5 zile calendaristice fiind necesară o prezenţă majoritară simplă, de jumătate plus unu, a delegaţilor. (3) – Convocarea Adunării generale în şedinţă ordinară se face de către Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de începere a lucrărilor sale. (4) – Convocarea Adunării generale în şedinţă extraordinară se face la cererea Biroului Executiv sau a membrilor de sindicat în cazul în care se solicită aceasta de jumătate plus unu din numărul lor total, în termen de cel mult 10 zile înaintea datei de începere a lucrărilor, dar nu mai puţin de 5 zile.

Art. 27 – Adunarea generală hotărăşte cu majoritatea de jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.

Art. 28 – Adunarea generală a sindicatului are în competenţă următoarele atribuţii principale: a. analizează activitatea sindicală între 2 şedinţe ordinare sau a mai multor şedinţe extraordinare, b. aprobă rapoartele de activitate ale organelor de conducere şi control; c. validează încetarea mandatelor cu care au fost investite organele de conducere şi control; d. hotărăşte asupra obiectivelor principale ale activităţii sindicatului pentru perioada următoare.

Art. 29 (1) – Adunarea generală alege şi confirmă membrii Consiliului Director, şi ai Comisiei de Cenzori după cum urmează: (2) – Alege prin vot secret, direct pe funcţii următorii membrii ai Consiliului Director: a. preşedintele sindicatului; b. prim-vicepreşedinţii sindicatului; secretarii sindicatului în număr de 1-3 persoane, după cum hotărăşte Adunarea generală; c. secretarii sindicatului în număr de 1-3 persoane, după cum hotărăşte Adunarea generală; d. trezorierul; e. responsabilii pentru comisiile de lucru ale Consiului Director: organizatorică, protecţie socială şi profesională, protecţie şi securitatea muncii, juridică, cultură şi mijloace de informare, sport-turism etc.; f. vicepreşedinţi ai Sindicatului, în număr de 1-3 persoane, după cum hotărăşte Adunarea generală, alţii decât vicepreşedinţii aleşi în această funcţie de colectivele şi filialele sindicale, conform art. 42, alin. (1), lit. d) şi alin. (2) al prezentului articol. (3) Alege prin vot secret membrii Comisiei de Cenzori, compusă din 3-5 persoane, dintre care unul în funcţia de preşedinte.

Art. 30 – Adunarea generală confirmă, fără îndeplinirea procedurii de alegere prin vot secret, alţi membri ai Consiulului Director, după cum urmează: a) vicepreşedinţii sindicatului, funcţii pe care sunt aleşi liderii filialelor sindicale din studiourile TVR/TV teritoriale şi lederii colectivelor sindicale cu un număr mai mare de 100 de membri; b) viceliderii filialelor sindicale din studiourile TVR/TV teriotoriale şi ai colectivelor sindicale care au unnumăr mai mare de 100 de persoane, fiind confirmaţi ca membrii fără funcţii; c) liderii colectivelor sindicale care au un număr de mambri mai mic de 100 de persoane, dar mai mare de 15; d) membrii Biroului Executiv din care fac parte: preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţi, secretari, alţi membri ai Consiliului Director.

Art. 31 – Numărul membrilor Consiliului Director, al Biroului Executiv şi al Comisiei de Cenzori se aprobă prin vot deschis în Adunarea generală de alegere a organelor de conducere şi control ale sindicatului.

Art. 32 – Consiliul Director este organul care conduce activitatea sindicatului în intervalul dintre adunări generale, funcţionând statutar şi adoptând decizii şi hotărâri cu jumătate plus unu din totalul majoritar al membrilor săi.

Art. 33 – Consiliul Director lucrează trimestrial în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, convocate cu cel puţin 3-5 zile înainte de întrunire.

Art. 34 - Consiliul Director are atribuţii de directivă, execuţie şi reprezentare, după cum urmează: a. întreprinde acţiuni pentru înfăptuirea prevederilor statutare, a hotărârilor Adunării generale, a propriilor decizii; b. analizează şi aprobă Bugetul anual de venituri şi cheltuieli; c. completează şi suspendă membrii ai Biroului Executiv, şi ai colectivelor şi filialelor sindicale; d. stabileşte norma de reprezentare a delegaţiilor pentru Adunarea generală; e. hotărăşte asupra asocierii cu alte organizaţii cu şi fără statut sindical, în scopul înfăptuirii unor obiective de interes comun; f. hotărăşte asupra afilierii, asocierii sau retragerii sindicatului din organizaţii sau organisme sindicale naţionale şi internaţionale; g. validează modificarile statutului Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV, adoptate de Biroul Executiv; h. hotărăşte cu majoritatea de 2/3 din numărul membrilor săi asupra declanşării, desfăşurării şi încetării conflictelor de muncă, a grevei de avertisment, sau a grevei generale.

Art. 35 – Biroul Executiv este organul de decizie şi execuţie în problemele curente ale sindicatului, asigurând aplicarea hotărârilor Consiliului Director.

Art. 36 – Biroul Executiv funcţionează statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membri săi, adoptând decizii, în acest caz, în unanimitate, sau cu 2/3 din voturile exprimate în prezenţa tuturor membrilor săi.

Art. 37 – Biroul Executvi se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.

Art. 38 – Biroul Executiv are în principal următoarele competenţe: a. urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind negocierea, încheierea şi derularea contractului colectiv de muncă, încadrarea şi promovarea în muncă a membrilor de sindicat, cât şi sancţionarea administrativă a acestora; b. urmăreşte activitatea comisiilor de lucru pe probleme ale sindicatului; c. promovează acţiuni civile pentru apărarea drepturilor sindicatului şi ale membrilor săi, constituindu-se parte civilă în procesele iniţiate; d. convoacă Consiliul Director în şedinţele de lucru şi Adunarea generală în şedinţele extraordinare; e. stabileşte relaţii de colaborare ale sindicatului cu organizaţii sindicale naţionale sau internaţionale; f. analizează şi înaintează Consiliului Director bilanţul contabil şi execuţia bugetară; g. adoptă modificări statutare propuse de colectivele şi filialele sindicale şi le va supune spre validare Consiliului Director al Sindicatului, conform art. 34, lit. g).

Art. 39 – Biroul Executiv desemnează reprezentanţii sindicatului în diverse organisme naţionale sau internaţinale de interes sindical şi profesional.

Art. 40 – Preşedintele sindicatului are în competenţă, în principal, următoarele atribuţii: a. conduce şi coordonează Consiliul Director şi Biroul Executiv; b. decide convocarea în şedinţe de lucru a Biroului Executiv şi a Consiliului Director; c. acordă mandate de reprezentare oricărui membru al Consiliului Director în relaţiile cu patronatul şi cu autorităţile publice; d. reprezintă interesele sindicatului şi ale membrilor săi la nivel patronal, guvernamental, parlamentar, prezidenţial, altor autorităţi publice; e. reprezintă, împreună cu trezorierul, asindicatul în relaţiile financiar-bancare ori de altă natură patrimonială, sau mandatează prim-vicepreşedintele şi pe unul din secretari; f. angajează prin concurs sau examen, cu acordul Consiliului Director, personal administrativ şi pentru activitatea sindicală, având dreptul să încheie şi să desfacă, dacă este cazul, contractele individuale de muncă ale acestora în conformitate cu legea.

Art. 41 – Comisia de Cenzori este organul de control în probleme economico-financiare, având următoarele atribuţii: a. verifică periodic încasarea şi depunerea cotizaţiilor sindicale de către colectivele şi filialele sindicale; b. urmăreşte şi verifică execuţia bugetară şi modul în care sunt gospodărite fondurile băneşti şi bunurile materiale ale sindicatului; c. verifică bilanţul contabil al sindicatului; d. prezintă rapoarte de control anual la Administraţia Financiară de stat şi pe perioada mandatului, la Adunarea generală de alegeri a organelor de conducere şi control.

Art. 42 (1) – Colectivele şi filialele sindicale, constituite conform prevederilor statutare de la art. 19 sunt conduse de lideri, vicelideri şi alţi membri, în raport cu situaţiile următoare: a. colectivele sindicale care numără până la 15 membri sunt conduse de 2 persoane: lider şi vicelider; b. colectivele sindicale care numără până la 50 de membri sunt conduse de 3 persoane: lider, vicelider, responsabil cu protecţia şi securitatea muncii. In cazul în care colectivul sindical numără peste 15 membri, liderul este validat şi ca membru în Consiliul Director, conform prevederii art. 30, lit. c); c. colectivele sindicale care numără până la 100 de membri sunt conduse de 3-5 persoane: lider, vicelideri, responsabili cu protecţia şi securitatea muncii, cu protecţia profesională şi socială, cu alte activităţi hotărâte în şedinţele de alegeri, liderul fiind validat şi ca membru în Consiliul Director, conform prevederii art. 30, lit.(f); d. colectivele sindicale care numără peste 100 de membri pot fi conduse de 5-7 persoane: lider, vicelideri, responsabili cu protecţia şi securitatea muncii, cu protecţia profesională şi socială, cu alte activităţi hotărâte în şedinţele de alegeri, liderul fiind validat şi ca membru în Consiliul Director, în funcţia de vicepreşedinte conform prevederii art. 30, lit.(a), iar viceliderul fiind validat şi ca mambru fără funcţie în Consiliul Director conform art. 30, lit. b); (2) – Filialele sindicale sunt conduse în conformitate cu dispoziţiile alineatului precedent, cu îndeplinirea următoarelor prevederi: a. liderii filialelor sindicale sunt aleşi în funcţia de preşedinţi ai acestor structuri organizatorice ale S.P.U.S.TV şi de membri în Consiliului Director al Sindicatului în funcţia de vicepreşedinţi, conform art. 30, lit. a) din prezentul statut; b. viceliderii filialelor sindicale sunt aleşi şi în calitate de membri fără funcţii în Consiliul Director al Sindicatului, conform art. 30, lit. b) din prezentul statut.

CAPITOLUL VII

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ŞI CONTROL

Art. 43 – Membrii Consiliului Director, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, alţii decât vicepreşedinţii prevăzuţi la art. 30, lit. a) şi art. 42, lit. a), secretarii, trezorierul, responsabilii comisiilor de lucru ale sindicatului, membrii Comisiei de Cenzori, liderii, veceliderii şi alţi membri din conducerea colectivelor şi filialelor sindicale sunt aleşi după următoarele criterii: a.numărul candidaţilor nu este limitat; b.propunerile de candidaţi se înscriu pe buletinele de vot în ordinea în care se fac, fiind aleşi cei care obţin cel mai mare număr de voturi.

Art. 44 – Criteriile de la articolul precedent nu se aplică la alegerea membrilor Consiliului Director în cazul vicepreşedinţilor, al liderilor şi viceliderilor care au fost validaţi în funcţiile respective la nivelul colectivelor şi filialelor sindicale.

Art. 45 – În organele de conducere şi control ale Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV pot fi aleşi membri ai organizaţiei sindicale care au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

Art. 46 – Din organele de conducere şi control ale sindicatului nu pot face parte: a. persoane care au suferit condamnări de drept comun, nereabilitate de instanţele judecătoreşti; b. persoane care sunt patroni; c. persoane care au făcut parte din fostele structuri centrale sau locale de poliţie politică ale securităţii; d. persoane care deţin funcţii de conducere administrativă cu competenţe executive şi de demnitate publică, conform legii.

Art. 47 (1) – Durata unui mandat, încredinţat membrilor organelor de conducere şi control ale Sindicatului, cât şi al membrilor din conducerile colectivelor şi filialelor sindicale este de 4 ani. Mandatul mai poate fi prelungit numai în cazul în care Adunarea generală hotărăşte aceasta. (2) – Mandatul membrilor organelor de conducere şi control ale Sindicatului cât şi al membrilor din conducerile colectivelor şi filialelor sindicale încetează în cazul uneia din următoarele situaţii: a. de drept, respectiv la termenul de 4 ani; b. din motive naturale sau în cazul incapacităţii de exercitare a prerogativelor mandatului pe o perioadă mai mare de 1 an; c. la ocuparea unei funcţii în structuri de conducere administrativă; d. prin demisie; e. prin demitere de către Consiliul Director al Sindicatului.

Art. 48 Completarea cu membri a organelor de conducere şi control ale sindicatului, ale colectivelor şi filialelor sindicale, înainte de perioada expirării mandatului, poate fi efectuată numai în conformitate cu criteriile stabilite pentru alegeri.

CAPITOLUL VIII

PATRIMONIUL S.P.U.S.TV

Art. 49 (1) – Patrimoniul Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV se compune din bunuri mobile şi mijloace financiare provenite din taxe de înscriere, din cotizaţiile sindicale, din veniturile realizate de unităţile economice, sociale, culturale şi comerciale, din donaţii etc. (2) – Cotizaţia membrilor de sindicat este în cuantum de până la 1% din salariul lunar brut negociat, fiind deductibilă, conform art. 24 din Legea nr. 54/24.01.2003, din baza de calcul a impozitului pe venit. (3) - Cotizaţia membrilor de sindicat, donaţiile băneşti, cât şi veniturile realizate de unităţile economice, sociale, culturale şi comerciale sunt gestionate prin cont bancar.

Art. 50 – Fondurile financiare ale S.P.U.S.TV. se gestionează în conformitate cu prevederile statutare, pe baza bugetului şi a legislaţiei în vigoare.

Art. 51 – Fondurile financiare ale sindicatului se folosesc pentru finanţarea activităţii organizatorice şi administrative, pentru ajutorarea membrilor de sindicat în cazuri deosebite, pentru cadourile copiilor membrilor de sindicat oferite cu ocazia pomului de Crăciun, sau cu alte ocazii, pentru premierea activului sindical, pentru cheltuielile salariale şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului angajat al sindicatului, în conformitate cu prevederile CCM şi ale contractului individual de muncă, pentru alte cerinţe prevăzute în statutul organizaţiei.

Art. 52 – Angajarea patrimonială a S.P.U.S.TV. se face de către preşedinte sau în lipsa acestuia de prim-vicepreşedinte ori de unul dintre secretari, mandatat de Consiliul Director.

Art. 53 – Bunurile mobile şi mijloacele financiare ale S.P.U.S.TV. se folosesc numai în interesul membrilor de sindicat.

Art. 54 – Patrimoniul S.P.U.S.TV. este indivizibil şi netransmisibil între membrii săi, pe toată durata existenţei sindicatului, exercitându-şi dreptul de proprietate asupra lui.

CAPITOLUL IX

REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA S.P.U.S.TV

Art. 55 – Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV îşi poate înceta activitatea în următoarele cazuri: a.prin divizare, în cazul în care numărul membrilor rămaşi nu mai îndeplineşte prevederea legală; b.prin comasare, în cazul în care îşi ia altă denumire; c.prin dizolvare, în cazul în care se hotărăşte aceasta sau ca urmare a neîndeplinirii prevederii legale privind numărul de membri.

Art. 56 – Hotărârea de încetare a activităţii sindicatului se ia de către Adunarea generală pe baza votului a 2/3 din numărul delegaţiilor, mandataţi în acest scop de colectivele şi filialele sindicale.

Art.57 (1) – Operaţiunile privind divizarea, comasarea sau dizolvarea Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV, cât şi cele cu privire la distribuirea, transferarea sau, după caz, lichidarea patrimoniului le stabileşte Adunarea generală. (2) – Bunurile mobile primite pe inventar de la unitatea unde îşi are sediul Sindicatul vor fi restituite acesteia conform alin. 1).

Art. 58 (1) – Procedurile de încetare a activităţii sindicatului sunt aduse la cunoştinţa instanţelor judecătoreşti în termen de 5 zile de la încheierea lor. (2) – După împlinirea termenului de 5 zile, orice membru al Sindicatului poate să ceară instanţei judecătoreşti să dispună asupra procedurilor de încetare a organizaţiei sindicale în conformitate cu art. 38 din legea 54/2003.

Art. 59 – În cazul reorganizării Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV, Consiliul Director hotărăşte asupra patrimoniului acestuia.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Art. 60 - Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV nu poate fi dizolvat şi nu i se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţii administraţiei publice sau ale patronatului.

Art. 61 (1) - Membrii organelor de conducere şi control ale S.P.U.S.TV. beneficiază de protecţia legii împotriva oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor. (2) – În timpul mandatului şi în termen de 2 ani de la încetarea acestuia, membrilor aleşi în organele de conducere şi control ale S.P.U.S.TV. nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea angajatorului, decât cu acordul scris al Consiliului Director al sindicatului. (3) – Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele care sunt revocate din organele de conducere şi control ale S.P.U.S.TV. pentru încălcarea prevederilor statutare sau legale. (4) – Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă, atât ale reprezentanţilor aleşi în organele de conducere şi control ale S.P.U.S.TV., cât şi ale membrilor de sindicat, din iniţiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicală.

Art. 62 (1) – Biroul Executiv şi, după caz, preşedintele sindicatului stabilesc conţinutul oricărui comunicat pentru presă. (2) – Consiliul Director mandatează un purtător de cuvânt din rândul membrilor săi pentru a elabora şi transmite comunicatele de presă, în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 63 – Pentru oficializarea documentelor emise, referitoare la persoana sa juridică, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV utilizează sigla, sigiliul şi ştampila proprie.

Art. 64 – La Adunările generale, la şedinţele Consiliului Director, ale Biroului executiv, ale colectivelor şi filialeor sindicale se vor întocmi procese verbale care vor cuprinde ordinea deliberărilor, a deciziilor şi hotărârilor luate, numărul de voturi întrunite, cât şi opiniile separate.